תנאי ותקנון הרשמה 

מתעניין ו/או מטייל [ להלן: "מתעניין" ו/או "מטייל"] המעוניין להצטרף לפעילויות Wild Travel להלן "Wild Travel" ו/או "ווילד טרבל" , עוסק מורשה 558206777, רחוב התאנה 30, כרמי יוסף. מחויב בזאת לקרוא ולאשר את תנאי ההרשמה כמפורט להלן.

מתעניין הנרשם לטיול ו/או לפעילות במסגרת Wild Travel, מאשר בכך כי קרא והבין את תנאי ההרשמה ובכלל זה את תנאי הביטול, ומביע בכך את הסכמתו ואישורו לתנאי תקנון וטופס הרשמה זה על כל פרטיו ותנאיו.

התנאים המפורטים להלן לרבות תנאי הביטול כהגדרתם להלן, ביחד עם המידע הנמסר ו/או שיימסר בכתב ובעל פה בקשר עם הטיול ו/או הטיולים הרלוונטיים, לרבות עדכונים כפי שנמסרו ו/או יימסרו מעת לעת בכתב ובעל פה יכונו להלן: "התקנון" ו/או "תנאי ההרשמה".

כל האמור בתנאי ההרשמה, בלשון זכר ו/או בלשון נקבה, מתייחס לשני המינים.

פעילויות Wild Travel

ווילד טרבל מפיקה טיולים מאורגנים בחו"ל אשר חלקם אינם טיולים שגרתיים. הטיולים יכולים לכלול פעילויות שטח ברמות אתגר וקושי שונים כגון: לינה בשטח, עליה וירידה במדרונות, הליכה בגבהים, נסיעות בג'יפים, טיסות מסוקים ומטוסים קלים, שיט ממונע, נסיעה באופנועי שלג וטרקטורונים, מפגש קרוב ובלתי אמצעי עם בעלי חיים, ראפטינג ועוד.

הרשמה לפעילויות Wild Travel

תנאים מוקדמים להרשמה: הרשמה לפעילויות Wild Travel מותנית בתנאים המצטברים הבאים: בתשלום מקדמה, במילוי ואישור פרטי ותנאי טופס ההרשמה לרבות אישור של תנאי הביטול הרלוונטיים לפעילות ו/או לטיול נשוא ההרשמה וכן המצאת צילום דרכון בתוקף למשך 6 חודשים לפחות ממועד הפעילות.

להסרת ספק, הרשמה בטופס הרשמה לרבות תשלום המקדמה, אישור תנאי הביטול והמצאת צילום דרכון תקף כאמור, אינם גורעים מזכות Wild Travel לדחות ו/או לבטל ו/או לסרב וכיו"ב להרשמה כמפורט להלן.

משמעות הרשמה, תשלום מקדמה, המצאת מסמכים והשתתפות בטיול/פעילות: תשלום המקדמה ו/או כל סכום אחר ו/או הרשמה לפעילות/לטיול, במישרין מול ו/או דרך Wild Travel ו/או שלא במישרין לרבות באמצעות סוכני נסיעות ו/או בדרך של השתתפות בפועל בטיול ו/או בפעילות Wild Travel ו/או מטעמה ו/או בחלק מאלו, מהווים כל אחד בנפרד, הסכמה לתנאים בתקנון כהגדרתו לעיל לרבות ובלא לגרוע מכלליות האמור, לתנאי הביטול.

טופס הרשמה: מתעניין בטיול/בפעילות באמצעות Wild Travel ואשר יצר קשר ראשוני עם Wild Travel לרבות ובלא לגרוע מכלליות האמור, באמצעות אתר האינטרנט של Wild Travel לרבות באמצעות טופס יצירת קשר ראשוני ששלח ו/או באמצעות פנייה שלו בדוא"ל ו/או בפקס ו/או באמצעות צד שלישי אל Wild Travel, לרבות פנייה ו/או יצירת קשר, באמצעות מתעניין אחר ו/או סוכן נסיעות וכיו"ב, יקבל לאחר מכן בדוא"ל מאת Wild Travel: [1] טופס הרשמה מקוון כולל תנאי הביטול לצורך השלמת פרטים אישיים מעבר לאלו שצוינו בפנייתו הראשונית כאמור, [2] הצהרת בריאות למילוי וחתימה, וכן [3] יתבקש לאשר בטופס ההרשמה המקוון את תנאי ההרשמה כהגדרתם.

לאחר מילוי ומשלוח ל - Wild Travel של טופס ההרשמה המקוון לרבות הצהרת בריאות חתומה, צילום דרכון תקף כאמור, ואישור המתעניין בכתב את תנאי ההרשמה כהגדרתם לרבות תנאי הביטול, יקבל המתעניין עותק בדוא"ל של טופס ההרשמה הכולל את תנאי ההרשמה לרבות תנאי הביטול הרלוונטיים, את תנאי התשלום לרבות דרישה לתשלום סכום המקדמה, שיעורה, ומועד התשלום.

מתעניין אשר מעבר ליצירת הקשר הראשוני, לא שילם מקדמה ו/או לא מילא טופס הרשמה מקוון ו/או לא אישר את תנאי ההרשמה ובכלל זה את תנאי הביטול ו/או לא אישר את תנאי התשלום ו/או לא המציא הצהרת בריאות מלאה וחתומה ו/או לא המציא צילום דרכון תקף כאמור, הינו בחזקת מתעניין בלבד, ואין ולא תהא ל - Wild Travel כל מחויבות כלפיו.

בלא לגרוע מהאמור, Wild Travel שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרשמתו של מטייל הרשום לפעילות אשר לא יעמוד בתנאי התשלום אשר פורטו בטופס ההרשמה המקוון, או בתנאי התשלום שסוכמו עימו בכתב ע"י נציגי Wild Travel.

סירוב לרישום

ווילד טרבל שומרת לעצמה, בלא לגרוע מהאמור, את הזכות שלא לאשר ו/או לסרב לכל בקשת הרשמה של כל מתעניין בלא כל צורך לנמק בכתב ו/או בעל פה את הנימוקים לסירוב. בלא לגרוע מכלליות האמור, Wild Travel רשאית שלא לאשר ו/או לסרב לכל בקשת הרשמה של מתעניין אשר לדעתה עלולה התנהגותו ו/או מצבו הבריאותי ו/או הנפשי לפגוע בקיום תקין של הפעילות, וזאת ללא כל צורך לנמק את עמדתה בנידון.

בריאות

ווילד טרבל לא תהיה אחראית על ו/או למצבו הרפואי של המטייל. ל- Wild Travel אין את האמצעים הרפואיים ו/או הכישורים הרפואיים ו/או את המידע הרפואי על מנת לקבוע התאמתו ו/או כשירותו של מטייל לטיול ו/או לפעילות רלוונטית.

על המטייל לעדכן באחריותו המלאה והמוחלטת, את הרופא המטפל באשר לטיול ו/או באשר לפעילות המתוכננת, לוודא מראש וקודם להרשמה כי הוא כשיר לצאת לטיול ו/או לפעילות ומצבו הרפואי מאפשר זאת ולהמציא ל - Wild Travel, בד בבד עם ההרשמה אישורים רפואיים מתאימים במידת הצורך.

ל– Wild Travel אין את הידע הרפואי ובכלל ו/או את הכישורים הרפואיים ובכלל, ו/או את הכלים ו/או ההכשרה וכל כיו"ב, על מנת לקבוע ו/או לחוות דעה ו/או להביע עמדה וכל כיו"ב בדבר התאמתו של המתעניין לטיול ו/או לפעילות הרלוונטית וכל החלטה בנדון הינה ותהא בתחום אחריותם הבלעדית והמוחלטת של המתעניין ו/או רופאיו.

להסרת ספק, אין ולא יהא בהמצאת האישורים הרפואיים משום קבלת ו/או הטלת אחריות ו/או חבות כלשהיא על Wild Travel באשר למצבו הרפואי ו/או כשירותו של המטייל לטיול ו/או לפעילות ואלו חלים על המטייל בלבד ועל הרופאים המטפלים בו ו/או מטעמו. בלא לגרוע מהאמור לעניין היעדר חבות ו/או אחריות Wild Travel באשר להתאמתו הרפואית/בריאותית של המטייל לטיול ו/או לפעילות, ל- Wild Travel הזכות המוחלטת לדחות ו/או לסרב להרשמה, במקרה שתהא סבורה שמצבו הרפואי/בריאותי של הנרשם אינו מאפשר לו להשתתף בטיול בפעילות. יחד עם זאת, אין ולא יהא באישור Wild Travel את ההרשמה ו/או בדחיית ההרשמה בכדי להטיל על Wild Travel אחריות כלשהי בקשר עם מצבו הרפואי ו/או הבריאותי של המטייל ו/או התאמתו לטיול ו/או לפעילות.

יודגש כי בכל מקרה של ו/או חשש לקיומה של בעיה רפואית או חשש לבעיה רפואית כלשהי ו/או צרכים פיזיים ו/או בריאותיים, מיוחדים ו/או חריגים, על המטייל לידע את Wild Travel בכתב על מצבו הרפואי/בריאותי, במועד המוקדם ביותר ולא יאוחר ממועד ההרשמה ו/או ככל שמדובר במצב רפואי שהתפתח ו/או שנודע עליו לאחר מועד ההרשמה, מיד עם היוודע הדבר וזמן סביר לפני מועד תחילת הפעילות/היציאה לטיול ולדאוג למסור Wild Travel זמן סביר קודם לפעילות, אישורים רפואיים מתאימים.

ביטוח בריאות ונסיעות

על המטייל לערוך על חשבונו ועל אחריותו ביטוח בריאות התואם את מהות הטיול/הפעילות, ואת מצבו הרפואי האישי. חובתו של כל מטייל/משתתף לדאוג עבור עצמו לביטוח נסיעות ובריאות זמן סביר לפני מועד תחילת השתתפותו בפעילות ו/או מועד היציאה לטיול. עריכת הביטוח הינה על חשבונו ועל אחריותו של המטייל/משתתף. על הביטוח להיות תואם את מהות הטיול/הפעילות, ואת מצבו הרפואי האישי של המטייל/משתתף.

חיסונים

לפני מועד הפעילות על המטייל ליצור קשר עם לשכות הבריאות האזוריות ו/או מרפאת טיולים מוסמכת ולדאוג לחיסונים המתאימים ליעד הפעילות בהתאם לצורך. האחריות, לסוג החיסונים, היקף החיסונים, מועד קבלת החיסונים, מקום קבלת החיסונים, חלה באופן מוחלט על המטייל לרבות הקשר למצב הרפואי האישי, היעדר כל אחריות של Wild Travel בקשר עם החיסונים.

ביטול ו/או דחייה עקב מצב חרום או כוח עליון

במקרה של סכנה בביצוע הפעילות (לרבות בשל התרעות, הנחיות של רשויות מוסמכות, שביתה, אסון טבע, מגפה או כל מצב חרום על פי שיקול דעת Wild Travel), תהיה Wild Travel רשאית לבטל או לדחות את מועד יציאת הפעילות בהתראה קצרה.

בלא להטיל על Wild Travel אחריות ו/או חבות כלשהי ו/או בלא שיהא באמור משום קבלת אחריות ו/או חבות כלשהי, יובהר למען הסר ספק, כי Wild Travel לא תהא אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי וכיו"ב כתוצאה מביטול ו/או דחייה של פעילות ו/או טיול כאמור.

החזר כספי יהא בכפוף למדיניות הביטול ו/או לתנאי הביטול וההשבה של ספקי השירותים בחו"ל לרבות חברות תעופה, תיירות, בתי מלון וכיו"ב וכן יהא כפוף ובהתאם לתנאי הביטול כפי שאושרו על ידי המטייל בעת ההרשמה ו/או בעת ההרשמה המקוונת, ובכל מקרה ובלא לגרוע מהאמור, רק עד כדי סכומים ששולמו ל- Wild Travel בפועל, בקיזוז/הפחתה של כל הוצאה שהוציאה ו/או תשלום ששילמה Wild Travel לרבות כספים שטרם שולמו על ידי Wild Travel, אך בגינם ניתנו לרבות לצדדים שלישיים, התחייבויות Wild Travel לתשלום ו/או התחייבויות כאלו ש - Wild Travel אינה יכולה לבטלן, במלואן ו/או בחלקן ו/או כספים ששולמו לספקי השירותים בארץ ובחו"ל שלא ניתן לקבלם, במלואם ו/או בחלקם, בחזרה ו/או אשר כולם ו/או חלקם, לא הוחזרו בפועל ל - Wild Travel על ידי ספקי השירותים בארץ ובחו"ל לרבות ובלא לגרוע מכלליות האמור, חברות תעופה.

ביטול פעילות ו/או ביטול השתתפות בפעילות

ביטול פעילות על ידי המטייל: לכל פעילות/טיול, מוגדרים מראש על ידי Wild Travel בטופס ההרשמה המקוון, תנאי הביטול הרלוונטיים, סכומי ותנאי הביטול לרבות דמי ביטול. על המטייל לקרוא ולאשר את תנאי הביטול ואת שיעור דמי הביטול המפורטים בטופס ההרשמה המקוון, בהתייחס לפעילות ו/או לטיול. לאחר מילוי טופס ההרשמה המקוון לפעילות, יקבל המטייל עותק של טופס ההרשמה הכולל את תנאי וסכומי דמי הביטול.

ביטול פעילות על ידי ווילד טרבל: ווילד טרבל שומרת לעצמה את הזכות לבטל טיול עד 30 יום לפני מועד יציאת הטיול או פרק זמן קצר יותר בשל נסיבות המחייבות זאת, לרבות ובלא למצות, ככל שעל פי שיקול דעתה הבלעדי, לא ניתן לקיים את הטיול או את הפעילות ו/או שנוצרו מניעה ו/או סכנה לקיימם ו/או בשל נסיבות שאינן בשליטת Wild Travel לרבות מצב חירום, מלחמות, פגעי טבע, מגיפות, שביתות, השבתות, התרעות, הנחיות של רשויות, וכן ובלא לגרוע, בשל מספר משתתפים הנמוך מהמספר המינימלי.

ווילד טרבל תגדיר מראש ובהתייחס לכל טיול ו/או פעילות, את מספר המשתתפים המינימלי לטיול ו/או לפעילות. במקרה של מספר משתתפים הנמוך ממספר המשתתפים המינימלי, רשאית Wild Travel לבטל את הפעילות בהתראה מוקדמת של 30 יום כאמור או פרק זמן סביר אחר קצר יותר או ארוך יותר כפי הנסיבות הרלוונטיות, וזאת קודם למועד הפעילות או הטיול.

בלא לגרוע מהאמור בתנאי הביטול שאושרו על ידי המטייל בעת מילוי טופס ההרשמה המקוון ומשלוחו ל –Wild Travel, אזי על אף כל האמור לעניין השבת תשלומים בגין ביטול ו/או ביטול ודמי ביטול, רשאית Wild Travel בהתייחס לטיול או לפעילות, בהם מדובר בשירותי תיירות הניתנים במלואם מחוץ לישראל, להתנות כי, שיעור ההשבה למטייל בגין טיול ו/או פעילות שבוטלו על ידי Wild Travel בשל נסיבות כמתואר לעיל ו/או שיעור ההשבה למטייל שביטל הטיול ו/או הפעילות כאמור מיוזמתו מכול סיבה ו/או טעם שהם, יהא כפוף למדיניות הביטול ו/או לתנאי הביטול וההשבה, של ספקי השירותים בחו"ל לרבות חברות תעופה, תיירות, בתי מלון וכיו"ב, ואלו יפורטו על ידי Wild Travel מראש ובכתב בתנאי הביטול כפי שיצוינו טופס ההרשמה המקוון.

על אף האמור, במקרה של ביטול בשל החלטת Wild Travel לרבות בשל נסיבות של מצב חירום ו/או כוח עליון ו/או מיעוט משתתפים וכיו"ב, אזי בכפוף למדיניות הביטול ו/או לתנאי הביטול וההשבה של ספקי השירותים בחו"ל לרבות חברות תעופה, תיירות, בתי מלון וכיו"ב, אזי כפי החלטה בסמכותה הבלעדית של Wild Travel, יחולו תנאי הביטול הרלוונטיים כמפורט בטופס ההרשמה המקוון לרבות מדיניות הביטול כאמור, או שתועמד לזכות המטייל האפשרות לשמור את הכספים ששילם בחזקת ו/או לזכותו ב - Wild Travel למימוש בפעילות עתידית אחרת.

ווילד טרבל מבהירה ומדגישה לרבות למטייל שתנאי הביטול הרלוונטיים אליו, מקיימים את אמות המידה שנקבעו לביטול עסקה על פי הוראות חוק הגנת הצרכן – עסקת מכר מרחוק [ להלן: "החוק"], ובכלל זה אוכלוסיות מוחלשות, אזרחים ותיקים, עולים חדשים וכיו"ב, כי ככל שהטיול ו/או הפעילות אליהם נרשם המטייל, כרוכים בשירותי תיירות הניתנים במלואם מחוץ לישראל באמצעות נותני שירותים כאמור מחוץ לישראל, כי אז תחול ותחייב מדיניות הביטול של נותן ו/או נותני השירותים הרלוונטיים לטיול/לפעילות בחו"ל כפי שפורטו בתנאי הביטול בהתייחס לטיול/לפעילות הרלוונטיים. בלא לגרוע מהאמור, עומדת בתוקפה חובת המטייל על פי החוק, לרבות מתן הודעת הביטול שנמסרה ל - Wild Travelבשיחת טלפון מתועדת או בהודעת פקסימיליה או בהודעת דוא"ל בפרק זמן שאינו קצר מ -7 ימי עבודה/עסקים [ לא כולל ימי ו', שבת, חגים, שבתון, סגר וכיו"ב] קודם למועד המתוכנן ו/או הקבוע, לפי המוקדם, ליציאת הטיול או תחילת הפעילות.

הפסקת פעילות

ווילד טרבל שומרת לעצמה את הזכות להפסיק השתתפותו של מטייל אשר התנהגותו ו/או מצב בריאותו מונעים את המשך השתתפותו בפעילות ו/או פוגעים או עלולים לפגוע במטייל עצמו, במדריך או במשתתפים אחרים, והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של Wild Travel. במקרה של הפסקת השתתפות כאמור, אזי בכפוף לתנאי הביטול ומדיניות הביטול של ספקי שירותים בחו"ל כאמור לעיל, יוחזר למטייל החלק היחסי של הסכום ששילם עבור שירותים אשר לא נוצלו עקב הפסקת השתתפותו, ובכל מקרה בניכוי סכומים בהם תחויב Wild Travel בדמי ביטול ע"י ספקי השירותים. מטייל אשר יבקש להפסיק את השתתפותו בפעילות או חלק מפעילות מכל סיבה שהיא, יישא בכל העלויות הנוספות אשר כרוכות בכך.

טיסות

במקרה של שינוי בלו"ז הטיסות על ידי חברת התעופה המבצעת, יתכנו שינויים במסלול הפעילות, באורך הפעילות ובמחיר הפעילות. ל-Wild Travel אין כל שליטה או אחריות על כל שינוי בלו"ז הטיסות, כולל סוגי טיסות לרבות קבוצתיות, טיסות שהוזמנו עצמאית על ידי המטייל ו/או שדרוג הטיסה על ידי המטייל על אחריותו ועל חשבונו המלאים.

תוספת למחיר הפעילות ו/או הטיול בגין השינויים תחול על המטייל ו-Wild Travel לא תהיה אחראית לכך.

ווילד טרבל לא תהא אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף כתוצאה משינוי לו"ז הטיסות.

במקרה של ביטול השתתפות בפעילות ע"י המטייל, החזר כספי יהא רק עד כדי סכומים ששולמו ל-Wild Travel בפועל, בקיזוז/הפחתה של כל הוצאה שהוציאה ו/או תשלום ששילמה, Wild Travel לרבות כספים שטרם שולמו על ידי Wild Travel, אך בגינם ניתנו התחייבויות בלתי חוזרות לתשלום ו/או כאלו ש-Wild Travel אינה יכולה לבטלן, ואשר לא הוחזרו בפועל ל-Wild Travel על ידי חברת ו/או חברות התעופה בארץ ו/או בחו"ל, לרבות ספקי השירותים בארץ ובחו"ל.

ל-Wild Travel אין שליטה או אחראיות על נתיבי הטיסה או שינויים בהם לרבות טיסות מעל אזורים עם סיכונים ביטחוניים אפשריים.

ביצוע הפעילות

במהלך הפעילות יתכנו שינויים במסלול הטיול, לו"ז הטיול ופעילויות במהלך הטיול. סדר הימים והפעילות תלוי במצב השטח, במזג האויר ונתון לשיקול מדריך הפעילות.

דרכון ואשרות

יש להצטייד בדרכון התקף לשישה חודשים לפחות ממועד היציאה לפעילות ו/או לטיול. הוצאת/הארכת דרכון הינה באחריות המטייל בלבד. יש להתעדכן במשרדי Wild Travel מהו לוח הזמנים להגשת הפרטים האישיים כדי להוציא את אשרות הכניסה לגבי כל תוכנית/טיול/פעילות. בכל מקרה של ביטול או שינוי הפעילות הנובעים מבעיות באשרות הכניסה או ממדיניות הממשלות של ארצות היעד – אין Wild Travel ולא תהא אחראית לנזק כלשהו ולהוצאות הכרוכות בכך, כולל תשלומים בגין אשרות או תשלומים בגינם אין החזר בכל תנאי ו/או מקרה.

חילוקי דעות

במקרה של מחלוקת ו/או אי הסכמה ו/או תביעה משפטית בין הצדדים, יהיו לבתי המשפט במחוז ת"א יפו בלבד, בית משפט השלום או בית המשפט המחוזי, כפי הסמכות העניינית הרלוונטית, בעלי הסמכות המקומית הייחודית והבלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או תביעה.

שינוי במחירים

במקרה של עליה במחירי הטיסות, שירותי הקרקע או כל שירות אחר הכלול בפעילות ו/או בטיול, שמורה ל - Wild Travel הזכות לעדכן את מחיר הפעילות/הטיול בהתאם, גם אם בוצע תשלום חלקי או מלא ע"י המטייל. פירוט השירותים הכלולים בטיול מפורטים בטופס ההרשמה לפעילות. לאחר מילוי טופס ההרשמה לפעילות יקבל המטייל עותק של טופס ההרשמה.

ט.ל.ח